Politica de confidentialitate

10Plus.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de www.10plus.ro.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 10plus.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

Limitarea responsabilitatii

Numărul de înregistrare al 10plus.ro în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 0003822.

*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.